خودمحوری و تنهایی دور باطلی است که در فیسبوک تشدید می‌شود

خودمحوری و تنهایی دور باطلی است که در فیسبوک تشدید می‌شود نتیجه پژوهشی ده ساله نشان می‌دهد که اگرچه خودمحوری در زمان سختی به کمک انسان‌های باستانی آمده، اما اکنون …

احساس تنهایی می‌کنید؟ راه‌های مقابله با آن را یاد بگیرید – بخش دوم: تغییر نگرش

احساس تنهایی می‌کنید؟ راه‌های مقابله با آن را یاد بگیرید – بخش دوم: تغییر نگرش اگر چه دنیا به وسیله‌ی ارتباطات سریع و تکنولوژی، متصل‌تر از همیشه شده است، اما …

احساس تنهایی می‌کنید؟ راه‌های مقابله با آن را یاد بگیرید – بخش اول: اقدام و عمل

احساس تنهایی می‌کنید؟ راه‌های مقابله با آن را یاد بگیرید – بخش اول: اقدام و عمل اگر چه دنیا به وسیله‌ی ارتباطات سریع و تکنولوژی، متصل‌تر از همیشه شده است، …